Hoofddoel

Het hoofddoel is een online tool ontwikkelen die inzicht geeft in de robuustheid en kwetsbaarheid van groen, ecologie en biodiversiteit voor het bijdragen aan oplossing voor opgaven waar steden voor staan. De tool informeert, inspireert en activeert om meer met groen, ecologie en biodiversiteit op gemeenteniveau te gaan doen.

Verwachte opbrengsten

 • Er komt een online product/tool (biodiversiteitstresstest – kansenkaart voor biodiversiteit) dat bestuurders, beslissers, beleidsmakers, bedrijven en burgers op een toegankelijke goedkope en makkelijke manier informeert, inspireert en activeert en handvatten geeft waar en hoe stedelijke opgaven gekoppeld kunnen worden aan (met kleuren b.v. van donkerrood tot donkerrood en maatregelen), groen, ecologie en biodiversiteit.
 • Vrij beschikbare digitale data (Europees, landelijk, provinciaal, overig) wordt samengevoegd, gewaardeerd en toegankelijk gemaakt inclusief maatregelen. Er wordt ingezoomd tot op gemeente-, wijk- en straatniveau, bermen, bossen. Het product is laagdrempelig toegankelijk. Per gemeente worden extra beschikbare bronnen (data) toegevoegd zodat keuzes op gemeenteniveau gedetailleerder en meer betrouwbaar gemaakt kunnen worden.
 • De online tool biodiversiteitstresstest legt het verband tussen huidige biodiversiteit, potentiele biodiversiteit en mogelijke maatregelen tot het realiseren van hogere biodiversiteit en hiermee in het stedelijke gebied de koppeling te leggen met de toekomstige opgaven voor de klimaatbestendige stad. Het groen en het ecosysteem kan daarbij helpen de toekomstige opgaven te verankeren en borgen in andere beleidsprogramma’s.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid of bedrijven en burgers de online tool kunnen gebruiken om de potentie aan biodiversiteit af te lezen op eigen terrein of gemeentelijke omgeving. Hiermee kan gekozen worden waar en met welke maatregelen de biodiversiteit verhoogd kan worden.
 • De uittest van de online tool door bestuurders, bedrijven en boeren en burgers geeft inzicht in de mate van toegankelijkheid, aan de projectpartners. Zo kan de online tool, biodiversiteitstresstest, tijdens de projectperiode geoptimaliseerd worden. De gemeentes krijgen gedetailleerdere informatie in rapportagevorm.
 • De online tool biodiversiteitstresstest legt het verband tussen huidige situatie, stedelijke klimaatopgaven, groen, potentiele biodiversiteit en mogelijke maatregelen tot het realiseren van meer groen, ecologie en hogere biodiversiteit.

Projectonderdelen

 • Datamodelkeuze
 • Datamodel maken
 • Publieksschil om databasemodel
 • Biodiversiteit potentiekaart
 • Maatregelenpakket
 • Één pilotproject per deelnemende gemeente
 • Masterclasses en kennisdeling
 • Communicatie