Betalingsregeling vrijwillige (ouder)bijdrage

Er is een betalingsregeling mogelijk voor de onderwijsdeelnemer c.q. diens ouder of verzorger die de vrijwillige bijdrage naar verwachting niet of zeer moeilijk in één termijn kan betalen. Hiervoor kan, na ontvangst van de schoolnota, een formulier ‘verzoek termijnbetaling schoolnota’ worden aangevraagd bij de financiële administratie, via debiteuren@citaverde.nl. Dit verzoek dient uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te zijn ingediend bij de financiële administratie.

Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 115% van het sociaal minimum, dan kan de Stichting Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. Op de website www.leergeld.nl kunt u hierover meer informatie vinden.