Reductie- en kwijtscheldingsregeling 

Reductieregeling

Binnen CITAVERDE College geldt een reductieregeling voor de vrijwillige (ouder)bijdrage. Deze regeling is gebaseerd op het aantal leerlingen/deelnemers van de wettelijke vertegenwoordiger dat als leerling/deelnemer op de school is ingeschreven en houdt in een korting van € 20,00 voor de tweede persoon en voor de derde en volgende persoon een korting van € 40 euro (VMBO en MBO BOL).


Kwijtscheldingsregeling

De school verleent op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, onder de hierna onder a) en b) genoemde omstandigheden, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde bijdrage:
a) Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm of
b) Indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.

Verzoeken tot gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding moeten schriftelijk, met motivering, gericht worden aan de directeur van de school. Bij uw aanvraag moet u uw inkomen aantonen. Dit kan door inzage te geven in uw belastingaangifte van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot kwijtschelding of een inkomensverklaring van de belastingdienst. Een toegewezen kwijtschelding geldt voor een schooljaar en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Bij deze kwijtscheldingsregeling willen wij u ook attenderen op de ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting Leergeld.