Afbeelding

Regeling minimagezinnen 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan alle MBO instellingen in Nederland middelen om studenten uit minimagezinnen de beschikking te geven over leermiddelen die noodzakelijk zijn voor het volgen van hun opleiding. De regeling van de Minister is bedoeld voor studenten die een BOL-opleiding volgen en die bij de start van de opleiding per 1 augustus 2019 jonger zijn dan 18 jaar.

CITAVERDE College heeft ervoor gekozen om deze regeling ruimer toe te passen: naast BOL studenten komen ook volgens strikte voorwaarden BBL studenten in aanmerking voor toepassing van de Regeling. Ook is de drempel van 120% van het bijstandsniveau verruimd naar 140%.

CITAVERDE College hanteert de volgende werkwijze voor het aanvragen van de regeling.

LET OP: de werkwijze is met ingang van schooljaar 2019-2020 veranderd! 

Als ouder, verzorger of BBL student doet u een aanvraag voor deze regeling rechtstreeks bij de Stichting Leergeld van uw woonplaats/gemeente. Bijgevoegd bij deze brief hebben wij een adressenlijst van alle Stichtingen Leergeld in Limburg. Stichting Leergeld toetst uw inkomen en bekijkt of u tot de doelgroep van de Regeling behoort. 

Voor deze inkomenstoets dient u te beschikken over een inkomensbewijs (salarisstrook/ uitkeringsspecificatie ed.) die u op verzoek dient te overhandigen aan de Stichting Leergeld. Het kan zijn dat de Stichting Leergeld met u contact opneemt voor het maken van een afspraak.
Let op: tijdens de basisschoolvakantie is Stichting Leergeld gesloten.

Stichting Leergeld geeft een advies af en communiceert deze met CITAVERDE College. Bij een positief advies zal CITAVERDE College de aanvraag verder in behandeling nemen voor de  vergoeding of aanschaf van leermiddelen.

CITAVERDE College werkt voor deze regeling ook samen met Studers.nl. Wanneer de aanvraag is ingediend en goedgekeurd door Leergeld en CITAVERDE College, bestelt de schoollocatie bij Studers.nl uw boeken, licenties en eventueel overige materialen. CITAVERDE College draagt zorg voor betaling van de rekening aan Studers.nl. De boeken en overige materialen blijven eigendom van CITAVERDE College. Bij beëindiging van de opleiding dienen de boeken en overige materialen bij CITAVERDE College ingeleverd te worden.

CITAVERDE College heeft een aantal laptops die in bruikleen aan studenten ter beschikking kunnen worden gesteld. Deze laptops voldoen aan de eisen die door de opleiding worden gesteld. Zelf aangeschafte laptops worden niet vergoed.

Kosten van excursies worden niet vergoed.

Samenvattend: wie komt in aanmerking voor deze regeling?

  • Uw zoon of dochter gaat een BOL-opleiding volgen en staat ingeschreven bij CITAVERDE College en uw zoon of dochter is/was op 1 augustus 2019 jonger dan 18 jaar, én
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).

Óf

  • U bent volwassen en ingeschreven als BBL student,
  • U heeft geen beschikking over een derden-machtiging
  • Stichting Leergeld kan bevestigen dat uw zelfstandig (gezins-)inkomen behoort tot de norm die door de minister is vastgesteld (gezinsinkomen tot maximaal 140% van het bijstandsniveau).
  • U bent zelfstandig betalings-plichtig inzake het wettelijk verplicht cursusgeld en draagt dit zelfstandig aan CITAVERDE College af, CITAVERDE College mag dit niet voor u betalen.

Op welke manier kunt u gebruikmaken van deze regeling?

Voor het aanvragen van de regeling neemt u zelf contact op met Stichting Leergeld van uw woonplaats. Stichting Leergeld neemt de aanvraag verder in behandeling. Na goedkeuring zorgt CITAVERDE College voor uitvoering van de Regeling:

Naam Website E-mailadres voor meer informatie:
Stg. Leergeld Beesel www.leergeld.nl/beesel info@leergeldbeesel.nl
Stg. Leergeld Horst aan de Maas www.leergeldhorstaandemaas.nl info@leergeldhorstaandemaas.nl
Stg. Leergeld Leudal/Maasgouw www.leergeldleudalmaasgouw.nl stleergeldleudalmaasgouw@gmail.com
Stg. Leergeld Maastricht en Heuvelland www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl
Stg. Leergeld Peel en Maas www.leergeld.nl/peelenmaas/ info@leergeldpeelenmaas.nl
Stg. Leergeld Parkstad www.leergeld.nl/parkstad/ info@leergeldparkstad.nl
Stg. Leergeld Roermond e.o. www.leergeld.nl/roermondeo info@leergeldroermondeo.nl
Stg. Leergeld De Stuwwal www.leergeld.nl/destuwwal leergeld.destuwwal@gmail.com
Stg. Leergeld Venlo www.leergeld.nl/venlo leergeldvenlo@gmail.com
Stg. Leergeld Venray www.leergeldvenray.nl/ info@leergeldvenray.nl
Stg. Leergeld Weert www.leergeld.nl/weert leergeldweert@gmail.com
Stg. Leergeld Westelijke Mijnstreek www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek stichting-leergeldwm@planet.nl

Staat uw gemeente niet in de lijst? Kijk dan op www.leergeld.nl voor uw lokale Stichting Leergeld

Als u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mw. J. Janse-Cox van de afdeling Financiën via het algemene telefoonnummer 0475-389160 of per e-mail: leergeld@citaverde.nl.