Vrijwillige (ouder)bijdrage

De vrijwillige (ouder)bijdrage geeft de school de mogelijkheid om een breed assortiment ge- en verbruiksmaterialen aan te bieden én om extra culturele en buitenschoolse activiteiten te organiseren, die gericht zijn op persoonlijke vorming en algemene ontwikkeling. Deze zaken zijn niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van het diploma. De student heeft dus een vrije keuze of hij voor deze zaken wil betalen.

Wat valt er onder de vrijwillige (ouder)bijdrage:

 • Entree en vervoerskosten voor culturele activiteiten (bijv. bezoek museum, tentoonstelling etc.).
 • Entree en vervoerskosten voor buitenschoolse activiteiten (bijv. bezoek beurs etc.).
 • School-/buitenlandreizen/werkweken
 • Gebruiks- en verbruiksmaterialen voor onderwijsactiviteiten die niet verplicht zijn voor het opleidingsprogramma (bijv. benodigdheden voor cursus kaasmaken etc.).
 • Introductieweek
 • Themabijeenkomsten
 • Deelname aan festiviteit na diploma-uitreiking

Als de student c.q. de ouder of verzorger niet kiest voor een activiteit en dus de gevraagde vrijwillige (ouder)bijdrage hiervoor niet betaalt, mag de school de student van die activiteit uitsluiten. Maakt deze activiteit deel uit van de verplichte onderwijstijd dan moet de school de student een kosteloos alternatief aanbieden. Na ondertekening en retournering van de gemaakte keuze ten aanzien van deelname, is CITAVERDE College verplicht om de gekozen activiteit aan de student aan te bieden en is de student c.q. de ouder of verzorger verplicht om de kosten die aan de gemaakte keuze verbonden zijn, te betalen.

In de loop van het jaar kunnen er toch nog extra activiteiten op basis van actualiteit (aanvullend aan het lesprogramma) worden georganiseerd. Deelname hieraan is dan vrijwillig.
BBL-inschrijvingen bij Bedrijfsopleidingen kennen geen vrijwillige bijdrage gezien het specifieke karakter van deze opleidingen.

In de  schoolgidsen staat een nadere specificatie van de posten. De hoogte en samenstelling van de vrijwillige bijdrage bij CITAVERDE College is afgestemd met en goedgekeurd door de Ouder- en Deelnemerraad van CITAVERDE College. Deze raden ontvangen ook een verantwoording van de ontvangen en bestede gelden.

Regeling vrijwillige (ouder)bijdrage

Hieronder vindt u de detaillering van de regeling vrijwillige (ouder)bijdrage:

 1. Toelating van de deelnemer tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de bijdrage.
 2. De bijdrage is vrijwillig, echter het niet voldoen van deze bijdrage heeft gevolgen voor deelname van de deelnemer aan de activiteiten en/of gebruikmaken van diensten/ verstrekkingen. Wanneer deelnemers niet deelnemen aan een activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd in het kader van de vrijwillige ouderbijdrage, dan krijgen deze deelnemers een alternatief programma aangeboden waarmee toch dezelfde doelen gerealiseerd worden.
 3. De Deelnemerraad van het CITAVERDE College heeft ingestemd met de hoogte en de bestemmingen van de aan de ouders gevraagde bijdragen voor dit schooljaar.
 4. Voor een deelnemer die gedurende de loop van een schooljaar wordt toegelaten of een deelnemer die de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt een evenredig deel van de bijdrage geheven. Het resterende, respectievelijk al verstreken aantal kalendermaanden dient hierbij als grondslag.
 5. De bijdrage dient binnen 30 dagen na factuurdatum van het lopende schooljaar te zijn voldaan. De betaling geschiedt per bank. Op verzoek, na telefonisch overleg, bestaat de mogelijkheid om de rekening in 3 termijnen te betalen.
 6. Bij het geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaan (a.u.b. aangeven op het overzicht diensten en activiteiten dat u jaarlijks van ons ontvangt) behouden wij ons het recht voor bepaalde activiteiten c.q. diensten niet aan u of aan uw kind(eren) aan te bieden c.q. te verlenen of de werkelijke kosten in rekening te brengen (zie ook punt b hierboven).
 7. CITAVERDE College kent een  reductie- en kwijtscheldingsregeling.
  Indien u beschikt over minimale financiële middelen kan De stichting Leergeld u wellicht van dienst zijn. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website: www.leergeld.nl.