Inhoud

De onderwerpen van de opleiding zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit meerdere modules, waaronder:

 • Basiskennis boombeheer:
  • Boombiologie: weefsels en structuren, groeiprocessen, infectie en wondreactie, Codit;
  • Boom en groeiplaats: fysische, biologische en chemische bodemkenmerken;
  • Sortiment en gebruikswaarde: boomsoorten, toepasbaarheid en gebruikswaard;
  • Kwaliteit plantmateriaal: kwaliteitseisen laan -en parkbomen, keuring plantmateriaal;
  • Conditie bepaling: herkenning ziekten en plagen, gebreken en verzwakkingsymptomen.                                                                          
 •  Regelgeving, administratie en organisatie:
  • Bestekken, begroten, offreren: inschrijving, aanbesteding, oplevering; bestek interpreteren en controleren, projectadministratie;
  • Juridische aspecten: civiel - en publieksrecht, aansprakelijkheid, gevolgen regelgeving;
  • Werkorganisatie: arbo-wet, toezicht op en begeleiding van boomverzorgende werkzaamheden;
  • Communicatie: opstellen van adviesrapport, publieksvoorlichting.
 •  Boomonderzoek, advisering en aansturing boomverzorgingswerkzaamheden:
  • Uitvoeren boomonderzoek: boomcontroles en inspectie uitvoeren, gezondheid en  conditie, groeiplaatsonderzoek, verplantbaarheidsonderzoek, bodemgeschiktheidsbeoordeling, advies, boomwaardebepaling;
  • Planten en verplanten: kiezen van juiste procedures bij plant - en verplantwerken;
  • Verzorging: bepaling van juiste snoei - en werkmethoden;
  • Boombescherming: keuze van beschermingsmaatregelen.

Doel

De opleiding richt zich op competenties die verwacht mogen worden van een boomtechnisch adviseur. Het examen ETT, wat onder toezicht van de European Arboricultu­ral Council wordt afgenomen, is de leidraad voor de opleiding.

Vooropleiding

Als vooropleiding dien je dus minimaal een MBO-diploma (minimaal niveau 3: Zelfstandig / Vakbekwaam Beroepsbeoefenaar) te hebben én enige jaren ervaring als werkvoorbereider, bestekschrijver, uitvoerder of onderzoeker. Ook European Treeworkers zijn toelaatbaar.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor boomverzorgers, werkvoorbereiders, onderzoekers en adviseurs en voor diegene die bestekken schrijven voor of directie voeren over boomverzorgingswerken. De ETT-er kan de schakel vormen tussen opdrachtgever (boomeigenaar/beheerder) en de aannemer.

Het niveau van de opleiding is MBO+ tot HBO.

Afsluiting

De examens voor de schriftelijke onderdelen vinden het hele jaar door plaats. Een examencommissie beoordeelt alle examens. Bij voldoende resultaat heeft men recht op het Testimonium ”Boomtechnisch adviseur”.

Vrijstelling

Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de boomverzorgingssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven. Het is ook mogelijk om aan één of meerdere losse opleidingsmodulen deel te nemen.

 

@Startdata Vind een datum die past
Hier komt dat iets aan de hand van de data vanuit viper.@