Privacy- en cookieverklaring

Yuverta respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die Yuverta tijdens het gebruik van deze website verzamelt, gebruikt Yuverta voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht Yuverta met de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketingcommunicatie.

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan je worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door Yuverta verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Peze privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Voor studenten en medewerkers van Yuverta hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld dat online beschikbaar is.

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan Yuverta, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen marketingdoeleinden. Indien je geen informatie meer van Yuverta wenst te ontvangen, kunt je zich te allen tijde afmelden door Yuverta een e-mail (communicatie@yuverta.nl) te sturen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yuverta verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Huidige leerweg of opleiding;
 • Huidige school;
 • Rol: leerling / student, ouder, docent of werkgever;
 • Interessegebied;
 • IP-adres;
 • Gegevens over surfgedrag op onze websites;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Yuverta verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Op basis van toestemming verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Wij versturen op basis van toestemming een postmailing naar potentiële leerlingen en studenten;
 • Yuverta analyseert op basis van toestemming gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Nieuwsbrief

Je kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt je regelmatig een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van onze opleidingen en blijft je op de hoogte van onze open dagen, informatieavonden, workshops en try-outs. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij je eerder aangeeft geen interesse meer te hebben in onze informatie. Je kunt je dan afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan of je stuurt een e-mail naar communicatie@yuverta.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yuverta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yuverta) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yuverta verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Yuverta blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Gebruik van cookies

Websites van derden

Op de website van Yuverta kunt je hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is daarop niet van toepassing. Yuverta draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die je bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yuverta neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ibploket@yuverta.nl.

Yuverta heeft de volgende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL), wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • Multifactor authenticatie voor onze privacygevoelige systemen, waardoor het inloggen beter wordt beveiligd;
 • DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam (Yuverta .nl en alle andere domeinnamen die Yuverta onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Jet wordt voorzien van een digitale handtekening je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • Yuverta heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking en kennisneming door derden tegen te gaan. Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt Yuverta evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is Yuverta op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Mocht je vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Onze contactgegevens zijn:

yuverta.nl
Postadres:
De Molen 94, 3995 AX Houten
T: (030) 634 51 00

Dhr. A. Peeters is de functionaris voor de gegevensbescherming van Yuverta. Hij is te bereiken via ibploket@yuverta.nl voor vragen over de omgang met privacy.

Wij zullen gegevens zoveel mogelijk gecodeerd bewaren. Daarnaast bewaren wij gegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij je zelf aangeeft dat je langer door ons geïnformeerd wenst te worden.

Wij stellen je graag in staat om gebruik te maken van wettelijke rechten die je heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van je verwerken.

Daarnaast kunt je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Yuverta. je heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heeft je het recht om te vragen om de gegevens die wij over je verwerken aan je over te dragen of aan een andere organisatie.

Als je een van deze rechten wil uitvoeren, dan kunt je schriftelijk verzoek mailen naar ibploket@yuverta.nl ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming Dhr. A. Peeters. Hij is via dit e-mailadres ook bereikbaar voor vragen over de omgang met privacy. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van privacy. Na het vaststellen van identiteit zullen wij kopie identiteitsbewijs vernietigen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op verzoek.

Yuverta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op hun website.

Wijzigingen

Yuverta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Bekijk daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Privacyverklaring