Project

GreenFlow

Vlieg op een bloem - GreenFlow
Logo Green flow

Inleiding

Dit samenwerkingsproject wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de arbeidsmarktregio’s van Nederland is er sprake van niet volledig of onbenut arbeidspotentieel. Volgens de definitie van het CBS zijn dit onderbenutte deeltijders, werklozen en semi-werklozen. In 2020 waren dit in Nederland ruim 1 miljoen mensen.

De toegang tot de arbeidsmarkt voor deze groep mensen is ondanks de grote tekorten en krapte op de arbeidsmarkt nog altijd niet vanzelfsprekend. Om het fundament van deze doelgroep te versterken, is opleiden en begeleiding van groot belang.

De groene leefomgeving kan voor een deel van deze doelgroepen toegang bieden tot kansberoepen in deze sector door middel van bij- en omscholing in het mbo2. Dit vraagt echter om een vernieuwde aanpak van het mbo-onderwijs voor volwassenen door Yuverta LLO.

Huidige stand van zaken

De ervaring van Yuverta LLO en Instituut Broers leert dat een aanzienlijk deel van de huidige deelnemers in de reguliere mbo-leerroutes niet in staat is een formeel mbo-diploma entree, dan wel een startkwalificatie (niveau 2), te behalen. Het betreft deelnemers die vooral praktisch leren en vaak sterk zijn in praktijkvakken, maar afhaken op de theorie en die bovendien niet optimaal kunnen functioneren in een reguliere leerroute en schoolomgeving.

Deelnemers doorlopen nu een vaste standaard leerroute met hier en daar maatwerkcomponenten. Deze onderwijsprogrammering sluit qua inhoud, niveau, methodiek en maatwerkmogelijkheden onvoldoende aan bij de genoemde doelgroep en het individu. Zij kunnen hierdoor, met uitzondering van de mbo-praktijkverklaring van Yuverta LLO, nu niet gevalideerd worden met een mbo-bewijsstuk. Ze missen letterlijk de aansluiting op het mbo-onderwijs. De afgelopen 2 jaar heeft Yuverta LLO ruime ervaring opgedaan door actief te participeren in de landelijke pilot Praktijkleren binnen diverse arbeidsmarktregio’s. Met deze aanvraag willen we deze flexibele route verder doorontwikkelen en ook het praktijkleren op niveau 1 en 2 introduceren via flexibele leerroutes.

Doelgroepen

Het project richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Zij-instromers (van werk naar werk);
  • Werkzoekenden;
  • Anderstaligen, waaronder arbeidsmigranten en statushouders;
  • Vakvolwassenen professionaliseren
  • Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) en niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)

Belangrijkste activiteiten

Binnen Yuverta LLO is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met praktijkgerichte online en offline leermiddelen. Het doorontwikkelen, actualiseren van de leermiddelen en het inbedden ervan in een flexibele modulair opgebouwde leerroute vergt nog een slag van de onderwijsorganisatie, zowel in onderwijskundig als organisatorisch opzicht. Ook de impact op de cultuur vraagt hierbij om onze aandacht.

De Green Flow mbo-praktijkleerroutes betreffen flexibele praktijkleerroutes in de derde leerweg op het niveau van de mbo-praktijkverklaringsroute, entree- en mbo-certificering niveau 2 die worden ontsloten via het BLC platform Green Flow.

Waar?

We starten vanuit Limburg en Noord-Brabant met dit project, maar de aanpak is algemeen toepasbaar op de betreffende doelgroepen binnen alle arbeidsmarktregio’s in Nederland. Iedere regio heeft namelijk een groene leefomgeving. De in dit project ontwikkelde leerroutes, de opgedane ervaring en de bijbehorende methodiek zullen dienen als blauwdruk voor onder meer de profielen: bouw, horeca, voeding en voedingsindustrie en logistiek.

Gewenste eindresultaten

Met de nieuwe mbo-leerroutes creëren we voor de deelnemer een flexibele, doorlopende leerlijn. Een deelnemer kan bijvoorbeeld starten met de praktijkverklaringsroute en vervolgens opschalen naar een verkorte entree diplomaroute die modulair is opgebouwd. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de modulaire leerroutes flexibel te doorlopen en hij kan zijn leerroute opplussen met een erkend mbo-certificaat op niveau 2. Op deze wijze heeft de deelnemer tóch de mogelijkheid om een formeel bewijsstuk op niveau 2 te behalen daar waar taal en rekenen een belemmering vormt om het niveau 2 diploma (startkwalificatie) te behalen.

Wil je meer weten?

Huisje voor biodiversiteit

We vertellen je graag meer

Wij vertellen je graag meer over dit project. Wil je een project met ons opstarten? Neem contact op.

De partners zijn:

Branchevereniging en bedrijfsleven
VHG (Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorziening)
bedrijven; NLG, idverde, Herman Vaessen, Jonkers hoveniers

Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid
SBCM met de WERK-portal

Leerwerkloketten
Leerwerkloket Zuid-Limburg
Leerwerkloket Zuidoost-Brabant

Loopbaan oriëntatie
Coöperatie Loopbaan en Ontwikkeling – Leo Loopbaan

Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SBB met o.a. het mbo praktijkloket

Gemeenten en UWV’s
Werkgeversservicepunt Gemeente Maastricht en UWV (WSP) Podium24
Gemeente Heerlen
Stichting Werk voor Heerlen
Gemeente Eindhoven, werkgelegenheidsteam
Gemeente Venlo Rayon Groen

Lespakket Biodiversiteit en Krinkloopbouw

Biodiversiteit en Kringlooplandbouw

In de lespakketten Biodiversiteit en Kringlooplandbouw wordt wetenschappelijke kennis over kringlooplandbouw en biodiversiteit toegankelijk gemaakt voor de (v)mbo-student en het bedrijfsleven.
Biodiversiteitshuisje - Ecobiose

EcoBiose

Zuid-Limburg is uniek en heeft veel te bieden op het gebied van: landschap, natuurbeleving, recreatie, wonen en productie. De huidige klimaatcrisis en de vele veranderingen zorgen ervoor dat het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheden een gezamenlijke ambitie hebben; jongeren opleiden voor de beroepen van de toekomst.
Natuurgebied

Regio Deal Limburg

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals: gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Om de brede welvaart in Nederland te versterken, werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties.

Contact opnemen?

Wij helpen je graag met persoonlijk advies, bijvoorbeeld over welke training of opleiding het beste bij je doelstelling past.

Wachtlijst inschrijven voor Project GreenFlow