Samen Waterklaar!

De leefbaarheid in de stedelijke omgeving staat onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Korte en hevige regenbuien leveren steeds meer overlast op in de steden. Deze buien kunnen leiden tot hinder en schade aan woningen en bedrijven doordat water niet snel genoeg afgevoerd kan worden. Ook kunnen de buien door overstorten uit het riool waterverontreiniging tot gevolg hebben, vooral in gebieden (circa 60% van Nederland) waar hemelwater en afvalwater samen in zogenaamde gemengde riolen afgevoerd wordt. De vraag is hoe we de stad leefbaar en gezond kunnen houden. Kunnen we bijvoorbeeld water en natuur inzetten bij de zoektocht naar oplossingsrichtingen en maatregelen? En wat kunnen wij leren van goede en foute voorbeelden? 

De zoektocht naar doelmatige en lokaal passende oplossingen vraagt betrokkenheid van alle publieke en private grondeigenaren en beheerder, dus naast gemeenten en waterschappen ook bewoners, bedrijven/ondernemers en woningbouwverenigingen. Burgers/bewoners zijn in toenemende mate bewust van hun omgeving en willen de eigen leefomgeving veranderen met als doel het verbeteren van duurzaamheid, klimaat, zoetwater voorziening, biodiversiteit, natuurwaarde en gezondheid. Niet voor niets rekent het rijk op een groot zelfregulerend vermogen van de samenleving. Groene ondernemers kunnen hierop inspelen en de opties integraal opnemen bij het (her)inrichten van werk- en leefomgeving. In de hele keten van initiatief tot en met het gebruik en het beheer is de groene aannemer samen met de burger/bewoners meestal de laatste schakel. Een populaire maatregel die kan bijdragen aan klimaatrobuustheid en het verhogen van ecologische waarden betreft het afkoppelen van regenwater.

Door de partijen in het Waterpanel Limburg Noord is geconstateerd dat er nog weinig vaart zit in de klimaat robuuste inrichting van het gebied, met name in de bebouwde omgeving. De “Stimuleringsregeling afkoppelen” die hiervoor door de samenwerkende overheden binnen het waterpanel samen met Provincie Limburg is ingesteld, levert nog niet de beoogde resultaten op. Specifiek wordt daarbij aangegeven dat het afkoppelen bij private terreinen nog onvoldoende van de grond komt. De stimuleringsregeling “afkoppelen hemelwater” is primair bedoeld om particulieren (huurders of eigenaren van private terreinen) te verleiden tot afkoppelen van hemelwater door gebruik te maken van de Stimuleringsregeling door het verstrekken van een bijdrage per m2 afgekoppeld oppervlak. Doelstelling van het overkoepelende project Waterklaar is motiveren/inspireren van burgers i.v.m. anders omgaan met hemelwater. Het KCNL project faciliteert (mede) de uitvoering van de stimuleringsregeling en draagt daarna bij aan een betere continuïteit van uitvoering “Limburg Waterklaar”.

Verbinding tussen de Stimuleringsregeling, Waterklaar en KCNL project Limburg Waterklaar

Schema doorstroming bestaande informatie, transformatie en verspreiding naar publiekelijk